Jungmannova 1337/28, Kyjov

Vrácení zboží a reklamace

Vrácení zakoupeného zboží bez udání důvodu

Pokud se zakoupeným zbožím z našeho obchodu nejste spokojeni, můžete jej vrátit, nejpozději však do 14 dnů od jeho doručení. Zboží musí být vráceno nepoškozené, kompletní a nepoužité, nejlépe v původním nepoškozeném obalu, s dokladem o koupi a průvodním dopisem s informací o vrácení zboží v 14 denní lhůtě. Tato lhůta se vztahuje i na zboží převzaté osobně.
Zboží vracejte na níže uvedenou adresu. Po převzetí zboží bude zákazníkovi vrácena částka bankovním převodem, a to do 10 pracovních dnů ode dne vrácení zboží. V případě osobního odběru částku vrátíme v hotovosti v naší provozovně.

Poštovní poukázkou na jméno peníze nevracíme.

Reklamace zboží v důsledku výrobních vad

Zákazník je povinen spolu s vadným výrobkem doložit doklad o koupi a průvodní list, event. záruční list. Kupující je dále povinen při reklamaci předložit vadnou věc čistou, úplnou (všechny části). V případě zaslání věci k reklamaci poštou nebo spediční firmou je třeba zboží dostatečným způsobem zabalit a zajistit proti poškození – pro tyto účely doporučujeme uschování originálního obalu (není podmínkou pro přijetí reklamace).
Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Nevztahuje se na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním.

Průvodní dopis musí obsahovat tyto náležitosti:

  • jméno a příjmení kupujícího
  • důvod reklamace
  • kopii dokladu o koupi nebo alespoň termín nákupu (doklad je možné dohledat v našem účetním softwaru)
  • číslo účtu pro případné vrácení peněz

Zboží vracejte na adresu:

Amálka – kids shop
Jungmannova 1337/28
697 01 Kyjov

 

  • Pokud bude balík zaslán na jinou než výše uvedenou adresu (např. fakturační), nemusí být vyzvednut.
  • Reklamační lhůta je 30 dní. O oprávněnosti reklamace rozhoduje výrobce, případně dodavatel. V případě uznání reklamace je vada výrobku odstraněna. Pokud je vada neopravitelná, bude zboží vyměněno za nový kus nebo bude částka vrácena na bankovní účet.
  • Pokud nám zašlete zboží k reklamaci neúplné, např. v důsledku toho, že zboží bylo prodáno v setu nebo jeho součástí byl i spotřební materiál (psací potřeby apod.), bude vrácená částka ponížena o hodnotu chybějící součásti.
  • Částka za poštovné a balné uhrazené při koupi výrobku není součástí reklamačního řízení.

Rozpor s kupní smlouvou

(A) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

(B) Nestanoví-li zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.

(C) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen “rozpor s kupní smlouvou”), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

(D) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.